ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende of tegenstrijdige bepalingen in onze verkoopbevestigingen, zullen de onderstaande voorwaarden beschouwd worden als zijnde door beide partijen aanvaard.

Onze verkoopsvoorwaarden prevaleren boven alle andere koper inkoopvoorwaarden

 

Bestellingen zullen slechts beschouwd worden als sluitend en definitief indien wij ze schriftelijk hebben aanvaard, vrijblijvend en behoudens verkoop. Alle bestellingen die door de klant in onze opslagplaatsen worden opgehaald, kunnen geen aanleiding geven tot een prijsherziening.

 

Onze prijzen worden uitgedrukt zonder taksen. Deze zijn steeds voor rekening van de koper. De overeengekomen prijzen zijn vast voor zover de bestelling wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde termijnen, maximum zes maanden. Na deze termijn worden ze in geval van stijging onderworpen aan een aanpassing in overeenstemming met de nieuwe, geïndexeerde marktvoorwaarden.

Alleen in België, zijn de transportkosten aangeboden vanaf € 500 bestelling.

 

De bevestigde leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven. De termijn kan onder meer gewijzigd worden indien de door de klant te leveren informatie voor een goede uitvoering van zijn bestelling niet binnen de meegedeelde termijnen wordt gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, noch kunnen deze aanleiding geven tot schadevergoedingen, de annulatie van een bestelling of het weigeren van de goederen bij levering. Alle goederen worden ontvangen of worden geacht dat te zijn bij de levering in het gebouw van de klant of bij de ophaling in onze werkplaatsen. Iedere verergering van de situatie in ons land, vanuit eender welk standpunt, zal ons machtigen om ieder contract als geannuleerd te beschouwen, zelfs indien de uitvoering ervan reeds van start ging en dat zonder recht te geven op schadevergoeding, schadeloosstelling en intresten. Deze voorwaarde moet zonder het minste voorbehoud of zonder de minste beperking worden aanschouwd.

Alle verkochte goederen die zich in onze magazijnen bevinden, vormen volledig de verantwoordelijkheid van de koper. Bijgevolg kunnen de vernietiging, opeising of diefstal ervan niet de minste gevolgen hebben voor ons.

Voor elke zogenaamd “meegenomen” bestelling, neemt de klant alle aansprakelijkheid op zich met het oog op transport, ongeacht het gebruikte voertuig. In geval van levering door ons zijn de risico’s van het transport voor onze rekening.

Indien de levering omwille van niet-betaling, geen toegang, onmogelijkheid te lossen, de weigering om de leveringsbon of een andere reden niet kan plaatsvinden, leidt dit tot de betaling van een schadevergoeding gelijk aan het tevergeefs geleverde werk.

 

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de integrale betaling van onze facturen. De kwijting van een factuur rechtvaardigt niet de vereffening van andere facturen, onder meer van de voorgaande facturen.

 

In geval van onvolledige levering omwille van een uitputting van de voorraad of een andere situatie zal de levering in verhouding gefactureerd worden. De betaling gebeurt direct op de zetel van de vennootschap. Verbintenissen die worden aangegaan door tussenpersonen of agenten zijn slechts geldig indien zij schriftelijk erkend en goedgekeurd worden door de vennootschap SYNERGY TUBAGE INOX bvba. Zonder specifiek mandaat mogen agenten, vertegenwoordigers of andere personen geen bedragen van facturen innen.

Alle huidige of toekomstige zegels en taksen zijn voor rekening van de klant of de koper.

Alle sommen die op de vervaldag onbetaald zijn gebleven, brengen een intrest op die berekend wordt op basis van de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2% maar steeds minder dan 10% per jaar.

Deze wordt bovendien vermeerderd met 15% ten titel van forfaitair boetebeding met een minimum van 125 euro. Deze boete wordt berekend op de integrale factuur die het voorwerp is van het geschil.

In geval van annulatie van de bestelling zal een forfaitaire en overeengekomen afkoopsom van 30% van de prijs van deze bestelling verschuldigd zijn aan de verkoper teneinde in overeenstemming en forfaitair de reeds aangegane kosten en de daaruit voortvloeiende gederfde winsten voor de verkoper te compenseren.

Indien de factuur niet betaald is, moet deze op de vervaldatum betaald worden. De koper kan in geen geval de levering van andere goederen eisen. De volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt alle overige facturen op naam van dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar, ook indien een betalingsuitstel werd toegekend of indien wissels werden aanvaard ten belope van hun bedrag.

Naast de overeengekomen prijs, betaalt de koper ook alle supplementen die voortvloeien uit gebeurtenissen die niet konden worden voorzien bij het afsluiten van het contract, zoals staking, lock-out, oorlog, wisselkoersschommelingen, veranderingen in transport, verhoging van douanerechten of andere overheidsmaatregelen en in het algemeen alle gevallen van overmacht en alle gebeurtenissen buiten onze controle.

De kosten van de betaling zijn voor de schuldenaar.

In geval goederen die aan de verkoper toebehoren, worden doorverkocht of verwerkt draagt de koper vanaf heden, bij wijze van onderpand, alle vorderingen die uit de doorverkoop voortvloeien over aan de verkoper.

Wanneer het krediet van de koper slechter wordt, behouden wij het recht om zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een contract van de koper de garanties te eisen die wij geschikt achten met het oog op de goede naleving van de aangegane verbintenissen. De weigering hieraan te voldoen geeft ons het recht om het contract volledig of gedeeltelijk te ontbinden.

Wettelijke garantie van 2 jaar, behalve op warmtepunten,weerstanden, vuurpot en weerkuren kost. Het garantie is toegegeven op basis van het aankoopfaktuur en een gedetaillerde rapport met foto’s van een erkend technicus. Van onze klanten worden verwacht  datzij weten of leren voordat op de geldenden normen van onze produkten en hun correcte toepassing.

­­In geval van betwisting, ook in verband met de bestaande of aanvaarde garanties, kan de klant de overeengekomen vervaldata van de betalingen niet uitstellen, opschorten of wijzigen. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend per dubbele post, hetzij een gewone zending en een aangetekende zending, binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de goederen of de facturen naargelang de klacht betrekking heeft op de goederen of de facturen. Klachten moeten gericht worden tot het factuuradres.

De klant moet op de leveringsbon de voorbehouden vermelden die hij wil maken op de ontvangen goederen. Wij zullen enkel rekening houden met de voorbehouden die correct worden vastgesteld door onze leverancier bij levering. Alle latere voorbehouden worden slechts in aanmerking genomen indien wij na controle ermee akkoord kunnen gaan. Wij aanvarden geen retour van goederen behalve in geval met onze een afgesproken akkord aanwezig is, maar in deze geval,een  behandeling kosten  van 5% zullen aangerenkend worden en transport kosten. Deze voorbehouden kunnen in geen geval de betaling bij levering beïnvloeden. In geval van bewezen gebreken, heeft de koper uitsluitend recht op het wegwerken van de gebreken of het vervangen van de gebrekkige goederen.

Synergy Tubage Inox bvba omgaat met persoonlijke gegevens die door de kopers alleen voor het bereiden van facturen. U kunt de mededeling van uw gegevens door ons verwerkt en vraagt ​​zo nodig om correctie van uw gegevens te verkrijgen door te schrijven naar het volgende adres: Synergy Tubage Inox sprl Rue des Emailleries 5 6041 Gosselies – Tél: 071 37 02 87 of per mail  info@synergy-tubage-inox.be

Er zal een eventueel krediet worden opgesteld op basis van de resultaten van ons onderzoek. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van Charleroi.